Up La Une Lieux de culte Adresses utiles Catéchèse en paroisse Partage - Solidarite Priere - Adoration Partage d'evangile Veräiner - Equipes Page Jeunes Horaire des messes Bulletin paroissial Fêtes et cérémonies Sacrem.-Sakramente Comptes bancaires Chronique Uergel - Orgel Plan du site Liens - Links Fotogalerie


Up Agenda 2016 Härläichendag Willibrord

De Kalenner 2017/18 an der Por Bouneweg

Le calendrier 2017/18 de la paroisse

Der Pfarrkalender 2017/18

 

Januar - Februar - Mäerz - Abrëll - Mee - Juni - Juli -
August - September - Oktober - November - Dezember
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet -
Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Januar - janvier 2017 

Di. 01.01.                Neijooschdag - Weltfriddensdag  10:30 Auer Mass mat alle Kommunautéiten, duerno Patt - messe intercommunautaire suivie d'un verre d'amitié

                                18:00 Auer Owesmass an der Krypta - messe du soir à la crypte

Sa.07.01. 18:30 Auer Mass mat Bedeelegung vun der FPH, duerno Neijooschpatt an der Kierch

Di. 08.01.                Dräikinneksdag, Epiphanie

Sa.14./Di.15.01 D’Kommuniounskanner verkafe Kichelcher an der Kierch - vente de gâteaux par les enfants de la première communion

Di.15.01.  16:00 Auer Daferënnerungsfeier - célébration en souvenir du baptême

Sa.20./Di.21.01 D’Kommuniounskanner verkafe Kichelcher an der Kierch - vente de gâteaux par les enfants de la première communion

Di. 22.01. 11:15 Auer Jugendmass - messe avec les jeunes

Ve.27.01.                Generalversammlung vun de Bouneweger Nuechtigailercher

Sa.28./Di.29.01. Verkafsstand vun de Schwësteren aus Wäissrussland an der Kierch - vente d’articles religieux par les Sœurs de Boiélorussie

Sa.28.01.                Theaterowend vun der Chorale Ste Cécile um 20:15 am Centre Culturel

uewen op d'Säit - haut de page


Februar - février 2017

Je.02.02. 17:00 Auer Liichtmëssfeier mat de Kanner 

                                18:30 Auer Mass mat Blasiusseegen an der Krypta

Ve.03.02. 18:30 Auer Mass mat Blasiusseegen an der Krypta

Sa.04./Di.05.02. Massen mat uschl. Blasiusseegen

                                Galaconcert vun der FMLB um 20:00 Auer am Conservatoire

Di. 05.02.                Kannermissiounssonndeg: 11:15 Auer Kannermass - messe des enfants

Je. 08.02.                Rosaire intercommunautaire um 19:30 Auer op Sacré-Cœur

Sa.11.02. Weltdag vun de Kranken

Di. 12.02. 11:15 Auer Jugendmass - messe avec les jeunes

Ve.17.02.                Gedenkfeier fir déi verstuerwen Sans Abris um 13:30 Auer an der Krypta

Lu. 20.02.                Votum solemne um 15:00 Auer an der Kathedral

uewen op d'Säit - haut de page


Mäerz - mars 2017

Me.01.03.                   Äschermëttwoch - Mercredi des Cendres, Ufank vun der Faaschtenzäit,

                                Faaschten an Abstinenz

                                OTM Stand an der Kierch

                                17:00 Auer Feier mat de Kanner mat Ausdeele vum Äschekräiz

                                18:30 Auer Mass fir de Parverband mat Ausdeele vum Äschekräiz

Sa.04.03.                Buergbrennen mat de Guiden a Scouten um Kaltreis

Di. 05.03. 1. Faaschtesonndeg - Buergsonndeg  OTM Stand an der Kierch

                                Kannermass mat Daf vun de Kommuniounskanner um 11:15 Auer - messe des enfants avec baptême des enfants de la première communion

Ve.10.03.                Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Sa.11./Di. 12.03.   Bicherausstellung a -verkaf an der Kierch - exposition et vente de livres à l’église

Di.12.03. 2. Faaschtesonndeg,

                                Kanner– a Jugendmass 11:15 Auer - messe des enfants et des jeunes

                                Kids, Music & More: Concert’en a Kaffisstuff vun de Bouneweger

                                Nuechtigailercher um 14:30 Auer am Centre Culturel

Ve. 17.03.                Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Sa.18./Di.19.03. Scoutstheater am Centre Culturel

                                Bicherausstellung a -verkaf an der Kierch - exposition et vente de livres à l’église

Di. 19.03. 3. Faaschtesonndeg - 10:00 Auer Mass fir déi Verst. vun der AMIPERAS

                                Kannermass um 11:15 Auer - messe des enfants

                                Héichfest vum Hellege Jousef

                                Konschtwierker an der Kierch vu Bouneweg mam Prof. Langini

                                gesanglech ënnermoolt vun der Chorale Ste. Cécile

Ma.21.03.                18:30                Kateches a Beicht - catéchèse et confessions

Ve. 24.03.                Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Di.  26.03.                  Halleffaaschten - Kannermass a Mass vun der 2. Kommunioun um 11:15 Auer - messe des enfants et messe de la deuxième communion

Ma.28.03.                18.30 Auer  Beichtfeier an der Kierch - célébration pénitentielle à l’église

Ve.31.03.                Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

uewen op d'Säit - haut de page


Abrëll - avril 2017

Sa.01.04  Concert «Music» vun der FMLB um 20:00 Auer am Centre Culturel

Di. 02.04. 5. Faaschtesonndeg - 11:15 Auer Kanner– a Jugendmass - messe des enfants et des jeunes

                                Concert «Youth» vun der FPH  um 16:00 Auer am Centre Culturel

Ve.07.04.                Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

                                20:00 Auer Kräizwee mat de Jonken - chemin de croix avec les jeunes

Di. 09.04.                Pällemsonndeg - Dimanche des Rameaux, Ufank vun der Karwoch:

                                9:30 Auer Seene vum Pällem op der Place Léon XIII, uschléissend Mass

                                11:00 Auer Seene vum Pällem op der Place Léon XIII, uschl. Kannermass

                                Repas de solidarité vun der Aktioun-ABC am Foyer paroissial

Lu. 10.04.                16:30 Auer Andacht mat Krankesalbung a Beichtgeleeënheet fir d’Senioren

Me.12.04.                Chrisamsmass um 18:30  Auer an der Kathedral - KENG Mass zu B.weg

Je. 13.04.                Gréngendonneschdeg - Jeudi Saint, 19:30 Auer

                                Mass vum Leschten Abendmahl fir de Parverband zu Bouneweg,

                                duerno Anbetung - messe intercommunautaire à Bonnevoie - adoration

Ve.14.04.                 Karfreideg - Vendredi Saint, Faaschten an Abstinenz

                                Klibberen vun de Massendénger

                                9:00 Auer Kräizwee

                                15:00 Auer Kräizwee vun de Kanner - chemin de croix des enfants

                                19:30 Auer Karfreidegliturgie

Sa.15.04.                   Karsamschdeg - Klibberen an Ophiewen vun de Massendénger

                                10:00 - 11:00 Auer Beicht zu Bouneweg - confessions à Bonnevoie

                                15:30 - 17:00 Auer Beicht op Sacré-Cœur - confessions à Sacré-Cœur

                                19:30 Auer Feier vun der Ouschternuecht - Veillée pascale

                                uschl. Zesummesinn am Foyer paroissial

Di.16.04.                   Ouschteren - Pâques, Héichfest vum Operstoën vu Jesus Christus

                                10:00 Houmass - grand-messe

                                11:15 Auer Kannermass - messe des enfants

Lu.17.04.                Ouschterméindeg: 10:00 Auer Houmass

Je.27.04. Rosaire intercommunautaire um 19:30 Auer an der Kierch zu Hamm

uewen op d'Säit - haut de page


Mee - mai 2017

Sa.06.05. Ufank vun der Muttergottesoktav um 16:00 Auer an der Kathedral

Di. 07.05.                   Pélé des Jeunes um 7:00 Auer an der Kathedral

Sa.13.05.                   Wallfahrt vun de Männer an d’Oktav. Départ um 21:00  Auer um Glacis

Di. 14.05.                ÉISCHT HELLEG KOMMUNIOUN ZU BOUNEWEG:  10:00 Auer Mass

                                10h00: messe de la PREMIÈRE COMMUNION

Lu. 15.05.                   Pilgerdag vum Porverband Bouneweg-Hamm an d'Kathedral bei d'Tréischterin am Leed - pèlerinage de l'Octave vers N-D de Luxembourg

Di. 21.05. 11:15 Auer Danksagungsmass vun der Éischter Kommunioun - messe d’action de grâce des enfants de la première communion

                                15:00 Auer Schlussprëssioun vun der Oktav an der Stad

Do.25.05.                Christi-Himmelfahrt:  10:00 Auer Houmass

Di.28.05.  11:15 Jugendmass mat «Profession de foi» - messe des jeunes avec «profession de foi»

                                Um 18:00 Auer ass Mass mat alle Gemeinschaften, duerno Prëssioun zu Éiere vun der Notre Dame de Fatima - 18h00 messe intercommunautaire suivie de la procession en l'honneur de Notre Dame de Fatima

uewen op d'Säit - haut de page


Juni - juin 2017

Di. 04.06.                Päischten

Ma.06.06.                 Sprangprëssioun zu Iechternach (Programm a Prozessiounsuerdnung)

Sa.10.06.                Mammendagsconcert vun der FPH  um 19:30 Auer beim Musekssall

Do.15.06.                Härläichendag 18:30 Auer Mass fir de Parverband zu Hamm

Sa. 17.06.      Concert vun der FPH an der Kadettemusek vun Zug (CH) um 20:00 Auer am                              Centre Culturel

Sa.17. /So.18.06. Scoutskiermes op der Place Léon XIII

Di.18.06.      Härläichendag - Fête-Dieu  9:30 Auer Massfeier mat alle Gemeinschaften a Sakramentsprëssioun - messe intercommunautaire à 9h30 et procession

uewen op d'Säit - haut de page


Juli - juillet 2017

Di.02.07. 11:15 Mass mat de Jugendlechen a Presentatioun vum Grupp - messe avec les jeunes et présentation du groupe

Di. 09.07.      Kiermessonndeg -

                      10:30 Auer Ofschlossmass vum pastorale Joer, a Schoulofschlossmass - 

                      10h30 messe de clôture de l’année pastorale et de l’année scolaire

uewen op d'Säit - haut de page


November - novembre 2017

Me.01.11.                Allerhellgen / Toussaint

                            10:00 Auer Mass / messe

                            11:15 Auer  KENG Mass / pas de messe

                              15:00 Auer Griewerseegnung, bénédiction des tombes

Je.02.11.                Allerséilen /Trépassés

                            10:00 Auer Mass / messe

                              11:00 Auer Griewerseegnung, bénédiction des tombes

                              11:15 Auer KENG Mass / pas de messe

Lu.06.11.                Willibrordoktav

                            15:30 Auer Pilgermass fir d’Pastoralreg.Lëtzebuerg zu Iechternach

Sa.11.11. Cabaret mam Rol Gelhausen am Musekssall um 19:30 Auer

Di. 12.11. 11:15 Auer Mass mat de Jugendlechen - 11h15 messe avec les jeunes

Sa.18.11. 18:30 Auer Gedenkmass vir déi Verstuerwe vum leschte Joer - messe en souvenir des défunts de l’année passée

Di. 19.11. 10:00 Houmass fir Cäeciliendag mat Participatioun vun der FPH

Je. 23.11.                18:30 Auer Aktivitéit mat de Jugendlechen - 18h30 activité des jeunes

Sa. 25.11.                Cäeciliefeier - Feierlech Mass um 18:30 Auer mat der Chorale Ste Cécile

uewen op d'Säit - haut de page


Dezember - décembre 2017

Sa. 02.12/Di. 03.12. Bazar de Solidarité am Centre Culturel

Sa.02.12. 18:30       Mass dir déi verstuerwe Memberen vun der KMA Bouneweg

Di. 03.12. 1. Advent: 11:15 Auer Mass mat de Jugendlechen / messe avec les jeunes

Ve.08.12. Rorate-Laudes: 7:00 Auer an der Kierch - prière matinale en l'église

               Immaculata - messe en italien à 18:30 dans la crypte

Sa.09.12. 20:00 Auer Wanterconcert vun der FMLB an der Fanfare Hostert am Centre Culturel

Di. 10.12. 2. Advent: 11:15 Auer Kanner– a Jugendmass / messe pour jeunes et enfants

Me.13.12.         Star-Trek mat de Jonken - Star-Trek pour les jeunes

Je..14.12.         17:00 an um 17:30 Auer Stäerewee zu Hamm: Kanner a Familljen  - 17h00 et à 17h30 Marche à l’Etoile à Hamm: enfants et familles

Ve.15.12.           Rorate-Laudes: 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l'église

Sa.16.12. Concert vun Voices International  an der Kierch (no der Owesmass)

uewen op d'Säit - haut de page


 

Home Up La Une Lieux de culte Adresses utiles Catéchèse en paroisse Partage - Solidarite Priere - Adoration Partage d'evangile Veräiner - Equipes Page Jeunes Horaire des messes Bulletin paroissial Fêtes et cérémonies Sacrem.-Sakramente Comptes bancaires Chronique Uergel - Orgel Plan du site Liens - Links Fotogalerie

Last update 21/01/2018 19:49 - mailto Webmaster