Firmung

D’Firmung gëtt gespend wann déi Jonk den Alter vu 16/17 Joer erreecht hunn. Um Schluss vun enger éischter Etapp mecht de Jugendlechen eng „Profession de foi“. Uschléissend ass dann eng méi intensiv Viirbereedung op d’Firmung.

Confirmation

La Confirmation est conférée aux jeunes ayant atteint l’âge de 16/17 ans. A la fin d’une 1e étape lorsque le jeune a fait une profession de foi, une préparation plus intense à la confirmation s’ensuit.