Bestietnes

Koppelen, déi sech an der Kierch vu Bouneweg oder vun Hamm bestuede wëllen, solle sech 6 Méint am Viraus mam zoustännege Paschtouer a Verbindung setzen. D’Viirbereedung op dëst Sakrament geschitt an engem « Cours de préparation au mariage ». Eng Broschür mat de Cour-ë kritt en am Parsekretariat.

Mariage

Pour les couples qui veulent célébrer leur mariage à l’Église, il convient de prendre rendez-vous avec les prêtres de la communauté pastorale 6 mois à l’avance. Pour les cours de préparation au mariage, prière de s’adresser au secrétariat de la communauté pastorale.

Ehe

Verlobte, welche die Absicht haben, in der Pfarrkirche von Bonneweg oder Hamm zu heiraten, sind inständig gebeten, sich 6 Monate im voraus mit dem zuständigen Pfarrer in Verbindung zu setzen. Die Vorbereitung auf dieses Sakrament geschieht in einem « Cours de préparation au mariage ». Eine Broschüre mit Details zu diesen Kursen kann im Pfarrsekretariat bezogen werden.