De Kalenner 2017/18 an der Por Bouneweg

Le calendrier 2017/18 de la paroisse

Der Pfarrkalender 2017/18

 

Januar - Februar - Mäerz - Abrëll - Mee - Juni - Juli -
August - September - Oktober - November - Dezember
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet -
Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Januar - janvier 2018 

Lu. 01.01.                Neijooschdag - Weltfriddensdag  10:30 Auer Mass mat alle Kommunautéiten, duerno Patt - messe intercommunautaire suivie d'un verre d'amitié

Sa. 06.01.                18:30 Auer Mass mat Bedeelegung vun der FPH, duerno Neijooschpatt  an der Kierch

Di.  07.01.                Dräikinneksdag, Epiphanie

Me.17.01.                19:30 Auer Rosaire intercommunautaire au Sacré-Cœur

uewen op d'Säit - haut de page


Februar - février 2018

Je. 01.02.                17:00 Auer Liichtmëssfeier mat de Kanner

Ve.02.02. 18:30 Auer Mass mat Blasiusseegen an der Krypta

Sa.03./Di.04.02. Massen mat uschl. Blasiusseegen

Sa.03.02.                Galaconcert vun der FMLB um 20:00 Auer am Conservatoire

Di. 11.02. Weltdag vun de Kranken

Me.14.02. Äschermëttwoch - Mercredi des Cendres, Faaschten an Abstinenz

                                OTM Stand an der Kierch

                                17:00 Auer Feier mat de Kanner mat Ausdeele vum Äschekräiz

                                18:30 Auer Mass fir de Parverband mat Ausdeele vum Äschekräiz

Ve.16.02.                Gedenkfeier fir déi verstuerwen Sans Abris um 13:30 Auer an der Krypta

Sa.17.02.                Buergbrennen mat de Guiden a Scouten um Kaltreis

Di. 18.02. 1. Faaschtesonndeg - Buergsonndeg  OTM Stand an der Kierch

                                11:15 Kanner– a Jugendmass / messe pour jeunes et enfants

Ma.20.02.                Votum solemne um 15:00 Auer an der Kathedral

Ve.23.02.                Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Di. 25.02. 2. Faaschtesonndeg - 11:15 Auer - Kanner– a Jugendmass / messe pour jeunes et enfants

uewen op d'Säit - haut de page


Mäerz - mars 2018

Ve.02.03. Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Sa.03./Di.04.03.Scoutstheater am Centre Culturel

Di.04.03.  3. Faaschtesonndeg - 10:00 Auer Mass fir déi Verst. vun der AMIPERAS

              11:15 Kanner– a Jugendmass / messe pour jeunes et enfants

Ve.09.03.  Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Di.11.03. Halleffaaschten

                                11:15 Auer Kanner– a Jugendmass - messe pour jeunes  et enfants

                                Kids, Music & More: Concert’en a Kaffisstuff vun de Bouneweger Nuechtigailercher um 14:30 Auer am Centre Culturel

Me.14.03.19:30 Auer Rosaire intercommunautaire op Sacré–Cœur

Ve.16.03. Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

Di. 18.03. 5. Faaschtesonndeg - 11:15 Auer Kanner– a Jugendmass / messe pour jeunes et enfant

Lu.19.03. Héichfest vum Hellege Jousef

Ve.23.03. Morgenlob um 7:00 Auer an der Kierch, prière matinale en l’église

                         20:00 Auer Kräizwee mat de Jonken - chemin de croix avec les jeunes

Di.25.03.  Pällemsonndeg - Dimanche des Rameaux, Ufank vun der Karwoch:

               9:30 Auer Seene vum Pällem op der Place Léon XIII, uschléissend Mass

               11:00 Auer Seene vum Pällem op der Place Léon XIII, uschl. Kannermass                                                      Repas de solidarité vun der Aktioun-ABC am Foyer paroissial

               Concert «Youth» vun der FPH  um 16:00 Auer am Centre Culturel

Lu.26.03. 16:00 Auer Seniorengottesdénscht mat  Beichtgeleeënheet

Ma.27.03.     18.00 Auer  Beichtfeier an der Kierch - célébration pénitentielle à l’église

Me.28.03.     Chrisamsmass um 18:30  Auer an der Kathedral - KENG Mass zu Bouneweg

Je. 29.03.Gréngendonneschdeg - Jeudi Saint

                                19:30 Auer Mass vum Leschten Abendmahl fir de Parverband an der Garer Kierch Sacré-Cœur, duerno Anbetung - messe intercommunautaire en l'église du Sacré-Cœur-Gare , suivie de l'adoration

Ve.30.03.Karfreideg - Vendredi Saint, Faaschten an Abstinenz

                                Klibberen vun de Massendénger

                                9:00 Auer Kräizwee

                                16:30 Auer Kräizwee vun de Kanner - chemin de croix des enfants

                                19:30 Auer Karfreidegliturgie

Sa.31.03. Karsamschdeg - Klibberen an Ophiewen vun de Massendénger

                                10:00 - 11:00 Auer Beicht zu Bouneweg - confessions à Bonnevoie

                                15:30 - 17:00 Auer Beicht op Sacré-Cœur - confessions à Sacré-Cœur

                                19:30 Auer Feier vun der Ouschternuecht - Veillée pascale

                                uschl. Zesummesinn am Foyer paroissial

uewen op d'Säit - haut de page


Abrëll - avril 2018

Di.01.04. Ouschteren - Pâques, Héichfest vum Operstoën vu Jesus Christus

                                10:00 Houmass - grand-messe

                                11:15 Auer Kannermass - messe des enfants

Lu.02.04.  Ouschterméindeg: 10:00 Auer Houmass

Sa.21.04. Ufank vun der Muttergottesoktav um 16:00 Auer an der Kathedral

Di. 22.04.  Pélé des Jeunes um 7:00 Auer an der Kathedral

Di. 29.04. ÉISCHT HELLEG KOMMUNIOUN vun de Kanner aus de Communautéite vu Bouneweg a Sacré-Coeur Gare - ZU BOUNEWEG:  10:00 Auer Mass
10h00: messe de la PREMIÈRE COMMUNION des enfants des communautés de Bonnevoie et de Sacré-Coeur Gare en l'église de BONNEVOIE

Lu. 30.04.  Pilgerdag vun de Communautéite vu Bouneweg-Hamm a Sacré-Coeur Gare an d'Kathedral bei d'Tréischterin am Leed - pèlerinage de l'Octave des communautés de Bonnevoie-Hamm et Sacré-Coeur Gare vers N-D de Luxembourg

uewen op d'Säit - haut de page


Mee - mai 2018

Sa.05.05  Concert «Music» vun der FMLB um 20:00 Auer am Centre Culturel

Di. 06.05. 11:15 Danksagungsmass vun der Éischter Kommunioun - messe d’action de grâce des enfants de la première communion

                                15:00 Auer Schlussprëssioun vun der Oktav an der Stad

Do.10.05.  Christi-Himmelfahrt:  10:00 Auer Houmass

Di. 13.05. Um 18:00 Auer ass Mass mat alle Gemeinschaften, duerno Prëssioun zu Éiere vun der Notre Dame de Fatima zu Bouneweg - 18h00 messe intercommunautaire suivie de la procession en l'honneur de Notre Dame de Fatima à Bonnevoie

Di. 20.05.  Päischten

Ma.22.05. Sprangprëssioun zu Iechternach

uewen op d'Säit - haut de page


Juni - juin 2018

Sa.02. /Di.03.06. Scoutskiermes op der Place Léon XIII

Di.03.06.  Härläichendag - Fête-Dieu  9:30 Auer Massfeier mat alle Gemeinschaften a Sakramentsprëssioun - messe intercommunautaire à 9h30 et procession

Sa.09.06. 18:00 FIRMUNG zu Bouneweg - 18h00 CONFIRMATION à Bonnevoie

uewen op d'Säit - haut de page


Juli - juillet 2018

Di. 08.07.  Kiermessonndeg - 10:30 Auer Ofschlossmass vum pastorale Joer, a Schoulofschlossmass - 10h30 messe de clôture de l’année pastorale et de l’année scolaire

uewen op d'Säit - haut de page


November - novembre 2018

uewen op d'Säit - haut de page


Dezember - décembre 2018

uewen op d'Säit - haut de pageLast update 03/11/2018 16:55 - mailto Webmaster